Torno Mori Seiki SL-603 Ø900 x 1.000 mm.
Torno Mori Seiki SL-603 Ø900 x 1.000 mm.

Torno Mori Seiki SL-603 Ø900 x 1.000 mm.

Nobedade hau ondorengo erakusketariarena da: KAMOX PRECISION MACHINING, S.L.